1. ماژولهای مورد نياز
آيا ماژولهای زير در PHP شما نصب هستند؟
soap : نصب است
openssl : نصب است
2. تست IP
بررسی آدرس IP
curl :
fsockopen : 127.0.0.1
file_get_contents : 185.94.97.2
3. تست انجام تراکنش
مرچنت کد دریافتی از زرین پال:مبلغ تراکنش (به تومان):